Styrelsens arbete

Styrelsen är det högst beslutande organet efter aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsens ledamöter väljs vanligen på årsstämman för tiden till nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara minst tre och högst åtta utan några suppleanter.

Styrelseledamöternas ansvar utgår från aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning revideras årligen och antas av det konstituerade styrelsemötet varje år. Arbetsordningen fördelar arbetet mellan styrelseledamöterna, styrelsens ordförande och Vd. Styrelsen fastställer instruktioner för styrelsens utskott samt instruktioner för Vd.

Styrelsen fastställer bolagets mål, strategier, budget och affärsplan. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och för att säkerställa att kvaliteten av finansiell rapportering och den interna kontrollen. Dessutom ska styrelsen behandla och godkänna finansiella rapporter och fastställa viktiga policys och regelsystem. Styrelsen ska även besluta om större beslut utanför den löpande förvaltningen, så som större investeringar och förändringar. Styrelsen ska följa upp bolagets verksamhet utifrån fastställda mål och riktlinjer. Arbetet styrs av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och styrelsens arbetsordning.

Kaarel Lehiste är styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska bland annat leda styrelsens arbete, säkerställa att styrelsens ledamöter ständigt fördjupar sin kunskap om bolaget, motta synpunkter från bolagets ägare, se till att styrelseledamöterna regelbundet får tillfredställande information om bolaget, finnas tillgänglig för bolagets Vd, fastställa en agenda för styrelsen och säkerställa att styrelsens beslut verkställs och att dess arbete utvärderas.