Pressmeddelanden

Ansökan om avnotering godkänd

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets preferensaktie från Nasdaq First North.Läs mer

SBB avser påkalla tvångsinlösen och Karlbergsvägen 77 ansöker om avnotering av bolagets preferensaktier

Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen...Läs mer

Information om byte av verkställande direktör i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) idag den 3 januari 2019 fattades beslut om ändring av styrelsen. På efterföljande konstituerande s...Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 2019 i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) den 3 januari 2019 fattades följande beslut. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie...Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 januari 2019 kl. 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i St...Läs mer

Uttalande från Karlbergsvägen 77:s budkommitté med anledning av SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande

Bakgrund Detta uttalande görs av den oberoende styrelseledamoten Mats Alarik (”Budkommittén”) för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (“Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”). Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2018

Kvartalet juli-september 2018 Intäkterna uppgick till 1 903 Tkr (506) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 Tkr (-3 398) Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,22 kr (-0,35) Resultat ...Läs mer

Huvudägaren i Karlbergsvägen 77 ingår villkorat avtal om att avyttra samtliga aktier i Bolaget

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (“Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) har idag blivit informerat om att Bolagets huvudägare Karlbergsvägen 77 Holding AB (”Huvudägaren”) har ingått ett avtal med Samhäll...Läs mer

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 utvärderar det partiella offentliga uppköpserbjudandet från Samhällsbyggnadsbolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastigheter AB (“Karlbergsvägen 77”) om att överlåta samtliga prefer...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalet april-juni 2018. Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3 194).Läs mer

Ny detaljplan vinner laga kraft

Bolaget har idag den 21 juni 2018 erhållit information om att Mark- och miljööverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd för överklagandet av Mark- och miljödomstolens...Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2018 i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) höll onsdagen den 23 maj kl. 14.30 årsstämma i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockholm.Läs mer

Ny information kring överklagande av ny detaljplan

Bolaget har den 23 maj 2018 erhållit information om att överklagandet av den nya detaljplanen fått avslag i Mark- och miljödomstolen. Bolaget har även erhållit information om att domen har överklagats och at...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2018

Kvartalet januari-mars 2018. Intäkterna uppgick till 643 Tkr (938). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 095 Tkr (-16 051).Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) årsredovisning 2017 publicerad på bolagets hemsida

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida, www.karlbergsvagen77fastighetsab.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jen...Läs mer

Kallelse till årsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 14.30 i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockh...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB utreder alternativa användningsområden för bolagets fastighet

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) har idag beslutat att utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för bolagets fastighet än bostadsutveckling. Detta inkluderar bland annat ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB – Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober -  december 2017. Intäkterna uppgick till 792 tkr. Resultat efter finansiell poster uppgick till – 3 141 tkrLäs mer

Ny tidsplanering för projektet Karlbergsvägen 77

De två överklagandena av detaljplanen som inkommit till mark- och miljödomstolen för projektet Karlbergsvägen 77 har nu analyserats av bolaget. Läs mer

Den tidigare antagna detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 har överklagats

Detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 som antogs den 23 november 2017 har överklagats till mark- och miljödomstolen. Enligt Stadsbyggnadskontoret har det under överklagandeperioden...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB säkerställer likviditets- och rörelsekapitalbehov för 2018

Styrelsen i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har idag beslutat ta in aktieägarlån om 12 Mkr från huvudägarna Fridhem och Patriam, utöver det aktieägarlån om 3,5...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalet juli-september 2017 · Intäkterna uppgick till 506 Tkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 398 Tkr · Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,35 kr · Resultat per ...Läs mer

Säljstarten i Karlbergsvägen 77 påbörjas när ny detaljplan vunnit laga kraft

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har beslutat att påbörja försäljningen av de planerade bostads­rätterna när den nya detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft. Detta för att kunna erbjuda kunderna ...Läs mer

Beslut om säljstart i bostadsprojektet Karlbergsvägen 77 samt förstärkning av ledningsgruppen

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har fastställt säljstarten av de planerade bostads­rätterna till den 17 oktober 2017. Vidare har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Carina Ohlander, CFO i ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2017

Kvartalet april-juni 2017. Intäkterna uppgick till 1 172 Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 194 Tkr.Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2017

Väsentliga händelser under och efter kvartalet. Emission av preferensaktier. Notering av preferensaktier på Nasdaq First North. Fastigheten Kadetten 29 tillträddes och överläts till bostadsrättsförening. Samråd ...Läs mer