Projekt Karlbergsvägen 77

I projekt Karlbergsvägen 77 planeras två moderna byggnader med bostadsrätter i premiumsegmentet att uppföras på adressen Karlbergsvägen 77-79 i stadsdelen Vasastan i Stockholm.

Den nuvarande byggnaden Kadetten 29 som inrymmer bostäder och kommersiella lokaler kommer att rivas och ersättas av de två nya byggnaderna i åtta våningsplan med totalt cirka 90 lägenheter och en sammanlagd bruttoarea ovan mark (ljus BTA) om cirka 9 000 kvm samt ett cirka 4 600 kvm stort garage.

En ny detaljplan beräknas bli godkänd under fjärde kvartalet 2017 och fördelningen av lägenheter kommer att planeras utifrån husets förutsättningar och den bedömda efterfrågan i området. Byggnaderna kommer att förses med en privat innegård, flera terrasser och en gemensam takterrass. Garaget som byggs under fastigheten förväntas inrymma 150 parkeringsplatser varav cirka 100 kommer att säljas externt medan resterande cirka 50 platser kommer att förfogas av bostadsrättsföreningen.

När bindande föravtal avseende minst 75 procent av det totala antalet bostadsrätter i fastigheten har tecknats kommer Karlbergsvägen 77 att påbörja byggnation av fastigheterna. Projektet bedöms kunna avslutas drygt två år efter byggstart och överskottet kommer då att delas ut till preferens- och stamaktieägarna. Samtliga preferensaktier kommer då att lösas in och bolaget avnoteras från Nasdaq First North.

Detaljplanen för projektet antogs den 23 november 2017. Dock överklagades detaljplanen i början i januari 2018 till mark- och miljödomstolen, vilket tidigare kommunicerats som en potentiell risk som kan försena projektet. De huvudsakliga synpunkterna i överklagandena avser förändringar i sol- och dagsljusförhållanden för grannfastigheten. Om inte överklagandena dras tillbaka kan detaljplanen vinna laga kraft först efter att ärendet behandlats i mark- och miljödomstolen och, i det fall prövningstillstånd ges, i mark- och miljööverdomstolen. Enligt Stadsbyggnadskontoret uppgår en överklagandeperiod hos mark- och miljödomstolen till mellan sex och arton månader. Vidare kan bolaget konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden.

Mot denna bakgrund har bolaget fattat beslut om att avvakta med starten av försäljningen av de planerade bostäderna till dess att detaljplanen vunnit laga kraft och bostadsmarknaden har stabiliserats. Projektet bedöms avslutas drygt två år efter byggstart.