Kommuniké från extra bolagsstämma 2019 i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) den 3 januari 2019 fattades följande beslut.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och om nyval av Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ilija Batljan valdes till ny ordförande för styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade om nyval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor och noterades att arvodet till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm den 3 januari 2019

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Ilija Batljan, telefon 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 12:45 den 3 januari 2019

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 som SBB offentliggjorde den 4 oktober 2018 och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Karlbergsvägen 77:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontakt: certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300.