Kommuniké från årsstämma 2018 i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) höll onsdagen den 23 maj kl. 14.30 årsstämma i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockholm.

På årsstämman beslutades att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 och vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och om omval av Jens Rastad, Kaarel Lehiste, Mats Alarik och Andreas Holmberg för tiden fram till nästa årsstämma. Kaarel Lehiste omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till Mats Alarik, varav 100 000 kronor avser godkännande av ersättning för föregående räkenskapsår och 100 000 kronor avser ersättning för innevarande räkenskapsår. Det beslutades även att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.