Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2018

Kvartalet juli-september 2018

  • Intäkterna uppgick till 1 903 Tkr (506)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 Tkr (-3 398)
  • Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,22 kr (-0,35)
  • Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -0,66 kr (-1,05)
  • Resultat per preferensaktie uppgick till -0,96 kr (-1,52)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Fortsatt uthyrning av lokaler på korta hyrekontrakt, utan besittningsskydd
  • Den 4 oktober lämnar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) ett partiellt offentligt uppköpserbjudande om 86 kr per aktie till preferensaktieägarna i Bolaget
  • Den 1 november informeras Bolaget om att huvudägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB har ingått ett avtal med SBB om att överlåta samtliga huvudägarens aktier i Bolaget till SBB. I samband med detta höjer SBB även sitt partiella offentliga uppköpserbjudande till 94 kr per preferensaktie

VD har ordet

Under årets tredje kvartal har vi fortsatt arbetet med att ta in nya hyresgäster på korta hyreskontrakt, samtliga utan besittningsskydd.

Vad gäller vår utvärdering av alternativa kommersiella användningsområden så ter sig uthyrning till skola som mest attraktivt. Vi har genom vår utvärdering etablerat mycket goda relationer med ett flertal potentiella skolhyresgäster, vilka om aktuellt, är intresserade av ett långsiktigt hyreskontrakt på hela fastigheten.

Den 4 oktober, efter periodens utgång, kom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) att lämna ett partiellt offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Bolaget om att överlåta samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 till SBB (”Erbjudandet”). SBB erbjöd sig förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i nyemitterade stamaktier av serie D i SBB.

Den 1 november informeras Bolaget om att Bolagets huvudägare Karlbergsvägen 77 Holding AB (”Huvudägaren”) har ingått ett avtal med SBB om att överlåta samtliga huvudägarens aktier i Bolaget till SBB. Överlåtelsen görs i samband med Erbjudandet avseende Bolagets preferensaktier. Vi noterar att SBB samtidigt höjer priset i sitt erbjudande till preferensaktieägarna. Frågor som rör Erbjudandet kommer att behandlas av den oberoende styrelseledamoten Mats Alarik.

Jens Rastad, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jens Rastad, VD
e-post: jens@fridhemab.se
mobil: 070-725 83 59

Om Karlbergsvägen 77 Fastighets AB

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) grundades 2016 i syfte att genomföra ett bostadsutvecklingsprojekt av Fastigheten Kadetten 29 (”Fastigheten”) i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm (”Karlbergsvägen 77”). Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Under inledningen av 2017 för att delfinansiera projektet genomfördes en emission av preferensaktier till externa investerare. Preferensaktien noterades på Nasdaq First North den 4 april 2017 för att underlätta handel i aktien och stärka Bolagets ställning bland kunder, leverantörer och samarbetspartners. När projektet Karlbergsvägen 77 har avslutats kommer överskottet av projektet att delas ut till preferens- och stamaktieägarna och aktien avnoteras.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Karlbergsvägen 77 fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (MAR). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 13 november 2018 kl. 08.00.