Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalet juli-september 2017

 • Intäkterna uppgick till 506 Tkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 398 Tkr
 • Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,35 kr
 • Resultat per aktie Serie B uppgick till -1,05 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -1,52 kr

Perioden januari-september 2017

 • Intäkterna uppgick till 2 616 Tkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 793 Tkr
 • Soliditeten uppgick till 41,60 procent
 • Resultat per aktie Serie A uppgick till -1,00 kr
 • Resultat per aktie Serie B uppgick till -3,01 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -4,39 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Den 12 oktober offentliggjordes att Bolaget beslutat att påbörja försäljningen av de planerade bostads­rätterna när den nya detaljplanen för Fastigheten har vunnit laga kraft.
 • Den 23 november togs detaljplanen upp för antagande av Byggnadsnämnden. Beslut från Byggnadsnämndens möte kommer att kommuniceras i protokoll den 7 december.

VD har ordet

Under årets tredje kvartal tog vi viktiga steg vidare i projektet Karlbergsvägen 77. Självklart är vi mycket nöjda med att utvecklingsarbetet löper vidare enligt plan och att den nya detaljplanen som togs upp för antagande av Byggnadsnämnden den 23 november är helt i linje med våra önskemål. Beslut från Byggnadsnämndens möte kommer att kommuniceras i protokoll den 7 december. Om detaljplanen antas vinner den laga kraft tre veckor efter att kommunen tillkännagett beslutet förutsatt att det inte har inkommit någon överklagan under den perioden. Det finns alltid en risk för överklagande, vilket vi tidigare har beskrivit. Om detta sker kommer vi utifrån typen av överklagande göra en analys av hur det påverkar projektets tidsplan.

Marknadsbearbetningen fortsatte under kvartalet med positiv respons på vår marknadsföringskampanj och bred medial uppmärksamhet. Vi kan konstatera att vi kontinuerligt ökar antalet intressenter för en bostad i projektet.

Samtidigt kan vi notera att det för närvarande råder en viss generell oro på bostadsmarknaden i Stockholm. Vi upplever att det finns en osäkerhet kring privatekonomiska förutsättningar, förstärkt av medias rapportering, som påverkar bostadsköpare. Å andra sidan har vi en stark konjunktur i Sverige där Stockholm som region går mycket bra, vi har en betydande inflyttning och en stor efterfrågan på den kategori av högkvalitativt boende i innerstaden som Karlbergsvägen 77 erbjuder. Projektet har ett utmärkt läge i centrala Stockholm där utbudet av effektiva, nyproducerade ytor är begränsat.

I vår kontakt med intressenter har vi mött ett önskemål om att invänta att detaljplanen vunnit laga kraft innan tecknande av bindande avtal för köp, en önskan vi har förståelse för och har lyssnat till. I oktober beslutade vi därför att påbörja försäljningen av bostäderna i projektet efter att den nya detaljplanen har vunnit laga kraft för att på så sätt kunna erbjuda kunderna en mer definitiv inflyttningstid. Den preliminära tidsplan vi nu arbetar utifrån antar en detaljplan som vunnit laga kraft och säljstart under första kvartalet 2018.

Vi arbetar fortsatt aktivt med uthyrningen av nuvarande byggnad för att bibehålla kassaflöde fram till byggnationsstart, ett arbete som resulterat i att vi idag har korttidskontrakt för en stor del av den uthyrningsbara ytan.

Nu närmar vi oss årets slut och kan se tillbaka på ett intensivt och framgångsrikt arbete med att initiera och driva projekt Karlbergsvägen 77. Vi har kommit en ansenlig bit på vägen och ser nu fram emot att detaljplanen vinner laga kraft, ett fortsatt arbete med upphandlingen av vår produktion samt fortsatt marknadsföring av projektet.

Jens Rastad, VD

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se