Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2018

Kvartalet januari-mars 2018

  • Intäkterna uppgick till 643 Tkr (938)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 095 Tkr (-16 051)
  • Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,42 kr (-1,65)
  • Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -1,26 kr (-4,94)
  • Resultat per preferensaktie uppgick till -1,84 kr (-7,20)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Den tidigare antagna detaljplanen för projektet har överklagats. Överklagandet avser främst förändringar i sol- och dagsljusförhållanden för grannfastigheten
  • Beslut om att utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för Bolagets Fastighet vid sidan av bostadsutveckling
  • Uthyrning till hyresgäster på korttidskontrakt utan besittningsskydd till attraktiva hyresnivåer

VD har ordet

Under årets första kvartal har vi fortsatt sett en generellt avvaktande bostadsmarknad. Försäljningen av lägenheter i successionsmarknaden har delvis förbättrats men från våra kollegor i branschen kan utläsas att försäljningen av nyproduktion fortfarande har sina utmaningar.

Som tidigare kommunicerats fokuserar vi nu delvis på utvärderingar av olika kommersiella användningsområden för fastigheten. Långsiktig uthyrning till skola eller kontor ter sig nu mest attraktivt, vid sidan av vårt primära bostadsutvecklingsspår.

Under kvartalet har vi intensifierat arbetet med att utvärdera de olika alternativa användningsområden vi nu ser framför oss för fastigheten, på kort såväl som på lång sikt. I det korta perspektivet tar vi nu in hyresgäster på korta hyreskontrakt på attraktiva hyresnivåer.

Jens Rastad, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på https://www.karlbergsvagen77fastighetsab.sehttp://www.patriam.sehttp://www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08.00 CET.