Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2017

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Emission av preferensaktier
  • Notering av preferensaktier på Nasdaq First North
  • Fastigheten Kadetten 29 tillträddes och överläts till bostadsrättsförening
  • Samråd genomfört av Stadsbyggnadskontoret

VD har ordet

Det känns fantastiskt roligt att vi under årets första kvartal på riktigt kommit igång med arbetet att förverkliga projektet Karlbergsvägen 77. Vi har tagit viktiga steg i finansieringen, styrning och utvecklingen av projektet vilket gör att vi nu är väl rustade för det fortsatta arbetet. Fastigheten tillträddes den 15 februari och i slutet av mars såldes Fastigheten vidare till bostadsrättföreningen som kommer att förvalta den efter att projektet avslutats, allt i enlighet med plan och rådande praxis för bostads­utvecklings­projekt. Vi har nu också styrelse och ledning på plats för att på ett professionellt och effektivt sätt kunna driva arbetet framåt, där en viktig del är finansiell rapportering och relevant informationsgivning till våra ägare.

Vi är också väldigt nöjda med hur projektet har utvecklats under kvartalet. Särskilt glada är vi över den lyckade emissionen av preferensaktier som avslutades under mars där vi kunde välkomna fler än 130 nya preferensaktieägare och genomföra noteringen av preferensaktierna på Nasdaq First North den 4 april. Med tidigare lånefinansiering från Swedbank och med emissionen av preferensaktier genomförd är finansieringen av projektet därmed säkrad.

Detaljplanearbetet är i full gång och samrådet som hölls i april förlöpte som vi hade väntat oss med hantering av centrala frågor för projektet. Nästa steg är att resultatet från samrådet går ut på granskning och detaljplanen förväntas sedan antas i oktober. Som i de flesta fastighetsutvecklingsprojekt finns alltid en risk för att överklagande sker vilket vi i så fall är beredda att hantera genom den alternativa tidsplan som tidigare beskrivits.

Med detta sagt blickar vi nu framåt för en ytterligare aktiv period i projektet där vi bland annat kommer inleda en dialog med de olika konsulter vi har för avsikt att anlita för projekteringen och upphandlingen av den kommande byggnationen. För den viktiga konceptutvecklingen är vi stolta att vi har kunnat värva den prisbelönta inredningsarkitekten Lotta Agaton som vi är övertygade om kommer att sätta en spännande prägel på gestaltningen i de båda fastigheterna. Vi kommer nu även att driva arbetet med utformningen av lägenhets­indelning tillsammans med det valda mäklarföretaget. Vi i ledningsgruppen och styrelsen är glada över en framgångsrik inledning på 2017 och ser fram emot fortsatt dedikerat arbete med projektet under året.

Jens Rastad, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jens Rastad, VD, e-post: jens@fridhemab.se, mobil: 070-725 83 59