Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalet april-juni 2018

  •  Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172)
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3 194)
  •  Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,33 kr (-0,33)
  •  Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -0,98 kr (-0,98)
  •  Resultat per preferensaktie uppgick till -1,43 kr (-1,43)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  •  Ny detaljplan för bostäder har vunnit laga kraft
  •  Fortsatt uthyrning av lokaler på korta hyrekontrakt, utan besittningsskydd

VD har ordet

Under årets andra kvartal kan vi glädjande konstatera att Mark- och miljööverdomstolen gått på vår linje och inte beviljat prövningstillstånd för överklagan av detaljplanen. Detta innebär att den nya detaljplanen nu vunnit laga kraft, enligt den utformning och volym som vi önskat. Den nya detaljplanen är en viktig del av vår utveckling och förädling av Fastigheten då den ger oss större handlingsfrihet framöver samt även är en förutsättning för bostadsprojektets genomförande.

Som tidigare kommunicerats följer vi bostadsmarknadens utveckling noga innan ett beslut om säljstart kan fattas. Mark- och miljööverdomstolens beslut medför heller inte att vi slutat att aktivt utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för Fastigheten. Långsiktig uthyrning till skola eller kontor ter sig fortfarande som mest attraktivt, vid sidan av vårt bostadsutvecklingsspår.

Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att ta in nya hyresgäster på korta hyreskontrakt, utan besittningsskydd. Vi kan konstatera att intresset från potentiella hyresgäster är högt och att det finns en bra potential vad gäller hyresnivåer i befintlig Fastighet. Bolagets investeringar för hyresgästanpassningar är också marginell.

Jens Rastad, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.sehttp://www.patriam.sehttp://www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 08.00 CET.