Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2017

Kvartalet april-juni 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 172 Tkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 194 Tkr
 • Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,33 kr
 • Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -0,98 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -1,43 kr

Perioden januari-juni 2017

 • Intäkterna uppgick till 2 110 Tkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 417 Tkr
 • Soliditeten uppgick till 42,33 procent
 • Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,66 kr
 • Resultat per stamaktie, serie B uppgick till -1,97 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -2,88 kr

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Notering av preferensaktier på Nasdaq First North
 • Samråd genomfört av Stadsbyggnadskontoret

VD har ordet

Under årets andra kvartal har vi gjort ytterligare framsteg i projektet Karlbergsvägen 77 och det är med glädje jag konstaterar att allting går enligt utsatt plan. Sammanfattningsvis har det andra kvartalet präglats av ett detaljplanearbete som fortskridit, ett samråd med positivt utfall samt en påbörjan till kundrekrytering där det initiala intresset kring bostäderna hittills varit mycket tillfredställande.

Som vi skrev i senaste rapporten hölls samrådet i april. Under tredje kvartalet påbörjas granskningsskedet – och som vi beskrivit tidigare finns alltid risk för överklagande. Detta är vi såklart förberedda på då detta är vanligt förekommande i bostadsutvecklingsprojekt liknande Karlbergsvägen 77 och för vilket vi har en alternativ tidsplan.

Under andra kvartalet inledde vi sälj- och marknadsföringsarbetet med en kampanj med syfte att öka kännedomen om projektet samt undersöka marknadens intresse för de kommande bostäderna. Resultatet blev mycket bra: ett stort antal personer har anmält sitt intresse för lägenheterna, vilket är glädjande då det bevisar attraktiviteten i projektet.

För att maximera intäkterna under tiden planeringsarbetet fortlöper – och innan produktionsstart – arbetar vi aktivt med uthyrning av outhyrda ytor till hyresgäster på korttidskontrakt.

Vi ser nu fram emot ett intensivt och spännande andra halvår där vi på allvar kommer att sätta igång med utveckling-, marknadsföring- och försäljningsarbetet medan själva produktionen beräknas starta kring årsskiftet.

Jens Rastad, vd

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jens Rastad, vd, e-post: jens@fridhemab.se, mobil: 070-725 83 59

Om Karlbergsvägens 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premiumsegmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Under inledningen av 2017 togs kapital för att finansiera projektet in genom en emission av preferensaktier till externa investerare. Preferensaktien noterades på Nasdaq First North den 4 april 2017 för att underlätta handel i preferensaktien och stärka bolagets ställning bland kunder, leverantörer och samarbetspartners. När projektet Karlbergsvägen 77 har avslutats, vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019, kommer överskottet av projektet att delas ut till preferens- och stamaktieägarna. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök https://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se/sv/ 

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se