Karlbergsvägen 77 Fastighets AB – Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober –  december 2017

 • Intäkterna uppgick till 792 tkr
 • Resultat efter finansiell poster uppgick till – 3 141 tkr
 • Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,32 kr
 • Resultat per aktie Serie B uppgick till -0,97 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -1,41 kr

Perioden januari – december 2017

 • Intäkterna uppgick till 3 408 tkr
 • Resultat efter finansiell poster uppgick till – 12 935 tkr
 • Resultat per aktie Serie A uppgick till -1,33 kr
 • Resultat per aktie Serie B uppgick till -3,98 kr
 • Resultat per preferensaktie uppgick till -5,80 kr

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • 12 oktober beslutas att säljstarten av projektet påbörjas först när en ny detaljplan vunnit laga kraft.
 • 23 november antar Byggnadsnämnden projektets detaljplan.
 • 22 och 28 december meddelas att bolaget säkerställt likviditets- och rörelsekapitalbehovet för 2018 via utökad fastighetskredit och aktieägarlån.
 • 5 januari 2018 meddelades att den tidigare antagna detaljplanen för projektet har överklagats. Överklagandet avser främst förändringar i sol- och dagsljusförhållanden för grannfastigheten

VD har ordet

Vi ser tillbaka på ett händelserikt år och ett fjärde kvartal där Byggnadsnämnden i Stockholm Stad beslutade att anta en ny detaljplan för bolagets fastighet på Karlbergsvägen 77-79.

Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft, då den överklagats till Mark-och miljödomstolen av två av fastighetens grannar. Grannarna anför i huvudsak att den nya detaljplanen skulle resultera i försämrade sol- och dagsljusförhållanden för grannfastigheten. Vi delar inte denna uppfattning utan bedömer att den planerade byggnaden är anpassad till såväl omgivningen som grannfastigheterna och inte väsentligt avviker ur ett storleksperspektiv. Vidare anser vi att byggnaden är utformad så att den överensstämmer med kringliggande bebyggelse.

I tillägg till att detaljplanen inte ännu har vunnit laga kraft har bostadsmarknaden i Stockholm radikalt förändrats. Den prisuppgång som pågått under ett antal år har avstannat. Antalet bostadsrättstransaktioner har sjunkit och det är i dagsläget svårt att säga vilka insatspriser som nu gäller. Parallellt med den negativa marknadsutvecklingen har Finansinspektionen infört amorteringskrav samtidigt som bankerna har blivit mer restriktiva i sin utlåning.

Vi har förberett oss för försäljningsstart av bostäderna i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Samtidigt övervakar vi kontinuerligt marknadsutvecklingen och, eftersom marknaden för bostadsrätter för närvarande har ett antal utmaningar, undersöker alternativa användningsområden för fastigheten.

Vi har inlett 2018 med fokus på projektets kostnader samt utvärderingar av olika alternativ och användningsområden för fastigheten i syfte att uppnå en acceptabel avkastning på projektet.

Jens Rastad, VD

e-post: jens@fridhemab.se

mobil: 070-725 83 59