Kallelse till extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 januari 2019 kl. 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per post till Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ), c/o Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB, Att. Extra bolagsstämma, Engelbrektsplan 1, 114 34, Stockholm, eller per e-post: Rikard.Lindahl@vinge.se.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 december 2018. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. I anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 27 december 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om val av ny styrelse
  8. Beslut om val av ny revisor
  9. Stämmans avslutande

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (som representerar ca 99,17% av det totala antalet aktier och ca 99,9% av det totala antalet röster i bolaget) föreslår advokat Rikard Lindahl som ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 7; Val av ny styrelse

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår vidare att styrelseledamöterna Kaarel Lehiste, Mats Alarik, Andreas Holmberg och Jens Rastad entledigas samt om nyval av Ilija Batljan, Oscar Lekander och Eva-Lotta Stridh för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

lija Batljan föreslås väljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkten 8; Val av ny revisor

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår att Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB då avgår som bolagets revisor.

Övrigt

Per datumet för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 230 000 utestående aktier, varav 9 750 000 är stamaktier av serie A med en röst vardera, 3 250 000 är stamaktier av serie B med en röst vardera och 2 230 000 är preferensaktier med en tiondels röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 13 223 000.

En kopia av Bolagets bolagsordning samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress (såsom angiven ovan) samt på Bolagets webbplats http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Stockholm i december 2018
Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)
Styrelsen