Kallelse till årsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 14.30 i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per post till Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ), c/o Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB, Att. Årsstämma, Engelbrektsplan 1, 114 34, Stockholm, eller per e-post: viktor@fridhemab.se.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 maj 2018. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. I anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid årsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 17 maj 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och    koncernbalansräkning,

(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Val av styrelseledamöter och revisor

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Stämmans avslutande

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB (som representerar ca 85,4% av det totala antalet aktier och ca 98,3% av det totala antalet röster i bolaget) föreslår att styrelsens ordförande Kaarel Lehiste ska vara ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 8(b); Förslag till disposition av Bolagets resultat

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att till stämmans förfogande stående disponibla medel om 206 844 942 kronor ska balanseras i ny räkning.

Förslag under punkten 9; Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Förslag under punkten 10; Val av styrelseledamöter och revisor

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår att Jens Rastad, Kaarel Lehiste, Mats Alarik och Andreas Holmberg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Kaarel Lehiste omväljs som styrelseordförande.

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår vidare att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkten 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägaren Karlbergsvägen 77 Holding AB föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till Mats Alarik, varav 100 000 kronor avser godkännande av ersättning för föregående räkenskapsår och 100 000 kronor avser ersättning för innevarande räkenskapsår. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning utgå.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Per datumet för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 230 000 utestående aktier, varav 9 750 000 är stamaktier av serie A med en röst vardera, 3 250 000 är stamaktier av serie B med en röst vardera och 2 230 000 är preferensaktier med en tiondels röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 13 223 000.

En kopia av Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress (såsom angiven ovan) samt på Bolagets webbplats http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2018

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.