Huvudägaren i Karlbergsvägen 77 ingår villkorat avtal om att avyttra samtliga aktier i Bolaget

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (“Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) har idag blivit informerat om att Bolagets huvudägare Karlbergsvägen 77 Holding AB (”Huvudägaren”) har ingått ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) om att överlåta samtliga Huvudägarens aktier i Bolaget till SBB (”Överlåtelsen”).

Överlåtelsen görs i samband med det partiella offentliga uppköpserbjudandet avseende Bolagets preferensaktier som SBB offentliggjort i pressmeddelande den 4 oktober 2018 (”Erbjudandet”). Huvudägaren äger innan Överlåtelsen totalt 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i Karlbergsvägen 77, vilket är samtliga stamaktier av serie A respektive serie B i Karlbergsvägen 77 och motsvarar cirka 85,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 98,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget. För ytterligare information om Överlåtelsen hänvisas till det pressmeddelande, som offentliggjordes idag, varigenom Överlåtelsen offentliggjordes av SBB som hålls tillgängligt på http://www.sbbnordeninfo.se.

Styrelseordföranden Kaarel Lehiste, styrelseledamoten och verkställande direktören Jens Rastad samt styrelseledamoten Andreas Holmberg är styrelseledamöter i Huvudägaren och har, till följd av avtalet avseende Överlåtelsen, beslutat att fortsättningsvis inte delta i handläggningen av frågor relaterade till Erbjudandet. Frågor som rör Erbjudandet behandlas således av den oberoende styrelseledamoten Mats Alarik (”Budkommittén”).

Budkommittén noterar att SBB genom pressmeddelande idag höjt priset i Erbjudandet och kommer, i enlighet med pressmeddelande den 4 oktober, att utvärdera Erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oberoende styrelseledamoten Mats Alarik, telefon +46 70 946 91 07, mats.alarik@lindmarkers.se

Denna information är insiderinformation som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB(publ) är skyldigt att offentlig­göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl. 08.00 CET.

Oberoende styrelseledamoten Mats Alarik, telefon +46 70 946 91 07, mats.alarik@lindmarkers.se