Ett unikt fastighetsprojekt

Unikt läge

Möjligheten för nybyggnation i centrala Stockholm är begränsad och det finns en stor efterfrågan på både nyproduktion och lägenheter generellt i området. Fastigheten blir unik då den kommer att vara en modern byggnad bland fastigheter från förra sekelskiftet.

Vasastan är ett av Stockholms mest eftertraktade bostadsområden. Trots en relativt hög prisnivå för bostadsrätter är Vasastan mycket populärt bland både unga vuxna, familjer och pensionärer, vilka tillsammans utgör en bred målgrupp för Karlbergsvägen 77.

Existerande detaljplan och alternativa lösningar

Den existerande detaljplan tillåter att den nuvarande byggnaden används för bostäder vilket gör att resultatet av den pågående detaljplaneprocessen inte är avgörande för att kunna driva projektet i mål. Majoriteten av de tillkommande bostäderna i den nya detaljplanen läggs till i form av ytterligare en våning. Detta sker utan att öka höjden på den nya byggnaden, då den gamla detaljplanen utgick från mindre avancerade byggtekniker.

Om detaljplanen inte skulle vinna laga kraft så kan den nuvarande byggnaden istället konverteras. Genom att bygga om den gamla byggnaden kan eventuellt produktionskostnaden minskas och bostadsrätterna kan då riktas mot alternativa prissegment. Om ingen ny byggnad uppförs kan garaget tas bort från beräkningarna, vilket trots minskade intäkter kommer att dra ner på kostnaderna. En ombyggnad av den existerande byggnaden beräknas fortfarande generera vinst.