Bolagsstyrningsstruktur

Styrning, ledning och kontroll av Karlbergsvägen 77 fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den verkställande direktören.

Styrningen utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen samt interna regler och föreskrifter.

Intern kontroll

Intern kontroll är central för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna leder till förväntade resultat, att lagar och regelverk efterlevs samt att risken för oönskade händelser eller felaktigheter i rapporteringen minimeras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön innehas primärt den verkställande direktören. Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska ställning.