Årsstämma 2018

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) höll onsdagen den 23 maj kl. 14.30 årsstämma i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockholm.

På årsstämman beslutades att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 och vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och om omval av Jens Rastad, Kaarel Lehiste, Mats Alarik och Andreas Holmberg för tiden fram till nästa årsstämma. Kaarel Lehiste omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till Mats Alarik, varav 100 000 kronor avser godkännande av ersättning för föregående räkenskapsår och 100 000 kronor avser ersättning för innevarande räkenskapsår. Det beslutades även att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.