Aktien

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) preferensaktie är sedan den 4 april 2017 upptagen till handel på Nasdaq First North. Handelsbeteckningen är KV77 PREF.

Per den 28 februari 2017 uppgick aktiekapitalet i Karlbergsvägen 77 till 585 769,23 kronor fördelat på 9 750 000 stamaktier av serie, 3 250 000 stamaktier av serie B samt 2 230 000 preferensaktier. Varje stamaktie av serie A och serie B berättigar till en (1) röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst på bolagsstämman.